Algemene Voorwaarden – Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Uitvoering Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: de natuurlijke en rechtspersoon die werken of objecten van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV koopt, ongeacht of dit voor eigen gebruik is of voor bedrijfsdoeleinden.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV: Deze besloten vennootschap biedt kunst en cultuurgoederen op afstand aan consumenten aanbiedt via de webwinkel Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV. De volledige juridische naam is Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV Online B.V.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 11. Producten: Werken en cultuurgoederen zoals deze worden aangeboden door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV via het online Platform Collectioneurs.nl.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV.

Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV, gevestigd te Cockeveld 4, 5672 AE Nuenen

Telefoonnummer: 040-2845208 (te bereiken van 09:00 tot 17:00).

E-mail: [email protected]

KVK: 17229698

BTW nr NL819701191B01 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV zal uiterlijk bij levering van het gekochte object, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het gekochte object;
 10. voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
 11. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 12. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het object heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Indien Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV of via de mogelijkheid zoals aangeboden op Collectioneurs.nl
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV. Dit hoeft niet als Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV bij herroeping

 1. Als Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV kan de navolgende goederen uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij goederen door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de goederen af te nemen;
 2. objecten die door de consument voorafgaand aan de levering zijn geïnspecteerd hetzij bij het afhalen bij het depot of andere locatie van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV, hetzij tijdens de aflevering aan het huisadres van de consument. In dat geval heeft de consument het recht om de levering te weigeren en zal de koop direct worden ontbonden en de betaalde koopsom worden terugbetaald;
 3. volgens specificaties van de consument aangepaste of gerestoreerde objecten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten in relatie tot de goederen, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. De prijs van de goederen worden bepaald door publicatie in de webshop. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV heeft op elk moment het recht de prijs aan te passen zonder verder overleg of voorpublicatie. Op het moment van bestellen door de consument en bevestiging door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV staat de verkoopprijs vast als zijnde de prijs die als laatste is gepubliceerd.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV kan doen gelden indien Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV kenbaar heeft gemaakt dan wel het adres waar de goederen kunnen worden opgehaald door de consument.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument zal de volledige verkoopprijs hebben betaald bij levering van de goederen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV is gewezen op de te late betaling en Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende  € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15 – Uitvoering Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

 1. In het kader van de uitvoering van de Wwft zal Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV een cliëntenonderzoek doen in de volgende gevallen:
  1. indien een verkooptransactie wordt gedaan van tenminste € 10.000;
  2. indien er indicaties zijn dat koper of verkoper betrokken is bij witwassen finacniering van terrorisme;
  3. indien Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV twijfelt aan de juistheid van de eerder verstrekte gegevens van koper of verkoper;
 2. Indien een van deze voorgaande gevallen zich voordoet, zal Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV de volgende stappen ondernemen:
  1. De koper en verkoper verzoeken zich te identificeren middels een formeel ID bewijs;
  2. Voor zover relevant de UBO vaststellen daar waar het gaat om rechtspersonen;
  3. Een risico analyse maken van de betrokkenen waarin wordt meegenomen de aard van het aangeboden en en wijze van de uitvoering van de transactie;
  4. De transactie monitoren en registeren en indien nodig melden bij de FIU Nederland.
 3. Ter voorkoming van enige vorm van risico, zal Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV elke vorm van contante betaling weigeren.

 

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV.
 3. Bij Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Galerie & Lijstenmakerij Art Dumay BV en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

 [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 • [Adres consument(en)]

 

 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.